175 Lifehackingtips - Gratis Nederlandse Ebooks

Feb 28, 2011 - Toets Shift+F5 en de cursor gaat naar de plaats waar je ...... feeds, dan is er de mogelijkheid om dit met een Greasemonkey-script op te lossen.
6MB Sizes 6 Downloads 9948 Views
175 lifehackingtips Om slimmer en efficiënter te werken

HETNIEUWE NIEUWE ORGANISEREN HET WERKEN

Martijn Aslander Frank Meeuwsen Taco Oosterkamp Sanne Roemen en andere lifehackers

Op lifehacking.nl schrijft een team lifehackers over deze vondsten, en dragen de lezers bij in onze zoektocht naar slimme hacks in deze wereld. Volg ons ook op Facebook en Twitter: www.facebook.com/lifehacking en www.twitter.com/lifehacking

175 lifehackingtips Om slimmer en efficiënter te werken

e itg

b r ei d e e

n

u

Voor wie is dit boek bedoeld? Voor iedereen die in zijn werk gebruikmaakt van een computer, maar geen idee heeft hoe je met een kleine inspanning een hoop dagelijkse taken veel makkelijker voor elkaar krijgt. Voor iedereen die veel op het web werkt, maar nog nooit van RSS gehoord heeft. En voor mensen die de schoonheid van een slimme vondst kunnen waarderen, en er hun voordeel mee doen.

k ru www.vanduurenmanagement.nl

175 lifehackingtips_def.indd 1

zi e h e r ne d

175 lifehackingtips Om slimmer en efficiënter te werken

Wie wordt niet dagelijks overspoeld door allerlei soorten informatie? Hoe kun je er nu voor zorgen dat je overzicht houdt en voorkomt dat je gaat lijden aan informatiestress? De kunst is de informatie op te sporen, te organiseren, te filteren en te delen. Dat is waar lifehacking over gaat, over meer doen, in minder tijd op een leukere en slimmere manier. Tijd overhouden om te creëren en je te richten op zaken die je echt belangrijk vindt. Lifehacking wordt daarbij geïnspireerd door Getting things done van David Allen. Een handige en complete manier om prettig en efficiënt te werken zonder stress.

2e 3

Lifehacking? Is dat inbreken in computers? Nee, hacken betekent het modelleren van je informatiegedrag naar eigen behoefte, of dat nu gaat om e-mail, je telefoongedrag of het organiseren van je leven. Zodat het leuker en beter wordt! Lifehacking is daarmee een mix van timemanagement, kennismanagement en persoonlijke ontwikkeling.

VAN DUUREN MANAGEMENT

18-1-11 9:28

175 lifehackingtips om slimmer en efficiënter te werken Martijn Aslander Taco Oosterkamp Frank Meeuwsen Sanne Roemen en andere lifehackers

Culemborg

ISBN: 978-90-8965-081-8 NUR: 801 Trefw.: Lifehacking, timemanagement, getting things done Omslagontwerp: A-Graphics design, Apeldoorn Ontwerp logo Lifehackning.nl: Annedien Hoen Zetwerk: Holland Graphics, Amsterdam Redactie: Taalwerkplaats, Amsterdam (1e druk), Redactiepunt, ’s Hertogenbosch (2e druk), Josien van der Laan, Gouda (3e druk) Drukwerk: Koninklijke Wöhrmann, Zutphen

1e druk 1e oplage, juni 2008 2e oplage, juni 2009 2e druk 1e oplage, maart 2010 3e druk 1e oplage, februari 2011

© Copyright 2008-2011 Van Duuren Management BV Van Duuren Management is een imprint van Van Duuren Media B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van e