71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017 ...

Oct 8, 2017 - 35.16. 319. 28. Likak Shri Jamatia. MEGHALAYA. 36.93. 275. 29. Das Dishant. ASSAM. 37.35. 266. 30. Harsh Vardhan Nayal. UTTARAKHAND.
34KB Sizes 0 Downloads 143 Views
71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017 BHOPAL, 7- - 11-10-2017 Event 10 08-10-2017

Women, 400m Medley

NMR

5:02.96

RICHA MISHRA

Open Results Prelim POL

THIRUVANTHPURAM

10-10-2009

Points: FINA 2015

Rank

Time

1. Sayani Ghosh 50m: 100m:

1:14.61

2. Richa Mishra 50m: 100m:

1:11.13

3. Meenakshi V K R 50m: 100m:

1:11.35

4. Firdoush Kayamkhani 50m: 100m:

1:13.43

5. Rutuja Talegaonkar 50m: 100m:

1:14.94

1:15.27

1:16.39

1:23.19

11. Shriya R Bhat 50m: 100m:

2:41.40

U.P.

13. Vidhi Jaiswal 1:43.40

150m: 200m:

2:48.44

250m: 300m:

3:00.82

250m: 300m:

3:24.42

250m: 300m:

1:11.35

1:13.43

1:14.38

4:20.84

1:12.61

4:20.40

1:14.94

1:15.27

4:22.34

1:16.39

4:37.31

1:23.19

4:57.45

1:28.46

5:01.50

3:20.53

1:43.40

SANDEEP SEJWAL

1:12.39

1:39.00

1:14.43

1:38.64

1:13.29

1:39.67

1:18.98

1:48.87

1:19.07

5:56.38

1:37.63

1:56.63

1:27.12

6:24.57

1:42.39

1:50.65

1:27.12

6:28.62

1:58.96 6:41.60

1:41.02

Men, 200m Breaststroke 2:15.22

1:38.52

5:41.32

1:32.05

350m: 400m:

5:24.87

1:14.03

5:37.89

1:27.40

350m: 400m:

6:57.54 265

1:36.64

5:34.83

1:31.02

350m: 400m:

1:16.00

5:33.23

1:28.79

350m: 400m:

1:37.42

5:29.62

1:27.94

350m: 400m:

1:14.26

5:29.59

1:25.52

350m: 400m:

1:31.78

5:24.55

1:24.82

350m: 400m:

4:24.60

5:21.78

1:27.38

350m: 400m:

6:41.60 298 250m: 300m:

1:11.13

350m: 400m:

6:28.62 329

5:19.49

1:14.03

4:15.59

6:24.57 340 R

3:10.85

1:31.06

350m: 400m:

5:56.38 427 R

250m: 300m:

1:22.08

4:13.59

5:41.32 486 A

M.P. 150m: 200m:

Event 11 08-10-2017 NMR

2:42.67

250m: 300m:

KARNATAKA

1:28.46

3:20.53

2:45.96

1:14.61

350m: 400m:

5:37.89 501 A 250m: 300m:

400m

4:10.29

5:34.83 515 A 250m: 300m:

300m

350m: 400m:

5:33.23 522 A

GOA 150m: 200m:

12. Ananya Shandilya

50m: 100m:

2:42.32

250m: 300m:

200m

4:07.75

5:29.62 540 A

2:38.95

GOA 150m: 200m:

250m: 300m:

250m: 300m:

MAH 150m: 200m:

150m: 200m:

50m: 100m:

2:36.17

KARNATAKA 150m: 200m:

250m: 300m:

100m 350m: 400m:

5:29.59 540 A

MAH

1:12.61

10. Saachi Gramopadhye 50m: 100m:

2:38.51

RAJASTHAN 150m: