71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017 ...

71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017. BHOPAL, 7- - 11-10-2017. Event 19. Men, 400m Freestyle. Open. 09-10-2017. Results Prelim.
36KB Sizes 0 Downloads 135 Views
71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017 BHOPAL, 7- - 11-10-2017 Event 19 09-10-2017

Men, 400m Freestyle

NMR

3:56.17

SAURABH SANGVEKAR

Open Results Prelim MAH

KOLKATA

12-11-2014

Points: FINA 2015

Rank

Time

1. Kushagra Rawat 50m: 100m:

58.57

2. Saurabh Sangvekar 50m: 100m:

58.60

3. Sanjay C J 59.00

56.97

150m: 200m:

5. Sajan Prakash 1:00.41

6. Sushrut Kapse 1:01.03

7. Avinash Mani 1:00.84

59.71

9. Emil Robin Singh T 50m: 100m:

1:01.74

10. Mitesh Manoj Kunte 50m: 100m:

1:00.62

11. Deepanshu Dahiya 50m: 100m:

1:02.33

12. Aniket Chavan 50m: 100m:

50m: 100m:

50m: 100m:

1:03.93

16. Bikash Haripal 1:08.76

17. Aditya Pratap Singh

2:07.02

2:09.37

Splash Meet Manager 11, 11.38429

3:16.14

4:21.63 595 R 250m: 300m:

3:14.72

4:24.05 578 250m: 300m:

3:15.55

250m: 300m:

200m

300m

400m

58.57

1:02.53

1:02.51

1:02.32

350m: 400m:

58.60

1:02.64

350m: 400m:

59.00

1:00.41

1:01.03

1:00.84

59.71

1:01.74

1:00.62

1:02.33

1:01.46

1:05.34

1:04.97

1:05.47

1:06.67

1:06.85

1:06.54

1:06.98

1:04.48

4:20.62

1:06.40

350m: 400m:

1:04.56

4:18.12

1:07.42

350m: 400m:

1:03.99

4:16.98

1:05.02

350m: 400m:

1:05.10

4:16.26

1:04.00

350m: 400m:

1:02.54

4:09.92

1:04.92

350m: 400m:

1:02.96

4:09.18

1:03.49

350m: 400m:

1:01.95

4:07.10

1:03.12

350m: 400m:

1:02.97

4:06.16

1:02.60

350m: 400m:

56.97

4:05.93

1:07.70

1:06.91

4:21.63

1:07.04

1:06.18

350m: 400m:

4:24.05

350m: 400m:

4:24.80

350m: 400m:

4:27.84

350m: 400m:

4:35.98

1:08.50

4:27.84 554 250m: 300m:

4:35.98 507 250m: 300m:

4:41.22 479 2:14.57

250m: 300m:

3:27.73

4:59.03 398

2:25.53

250m: 300m:

2:25.12

250m: 300m:

2:30.20

250m: 300m:

3:42.40

5:04.82 376

A.P.

1:10.54

3:11.58

100m

4:24.80 574

M.P.

3:44.97

5:15.48 339

HARYANA 150m: 200m:

3:10.31

4:18.12 619 A

2:09.16

ODISHA

1:08.57

3:11.29

4:20.62 602 R

BIHAR

150m: 200m:

250m: 300m:

250m: 300m:

PUNJAB

150m: 200m:

3:08.46

4:16.98 628 A

2:04.73

U.P.

150m: 200m:

3:05.19

4:09.92 682 A

250m: 300m:

MAH

1:07.90

19. Abhishek Tushir 50m: 100m:

2:04.84