Der Parkplan - Knokke-Heist

Zone 1: paid parking every day – max 1 hour / gebührenpflichtig an allen Tagen – max. 1 Stunde. Zone 2: paid parking every day / gebührenpflichtig an allen ...
852KB Sizes 1 Downloads 195 Views
DE

AAT STR UW

WULPENPAD

KONIJNENDREEF

STIJGBEUGELPAD

MEESJESWEG

AA T ES TR RT KO

SPARRENDREEF

SPARRENDREEF

BERKENLAA N

VILLA PAD

ORTS TRAA T WPO

TL AA N AB E

EL IZ

LA AN

VLA AM SPA D

ALBERTLA AN

N KE

PAULUSSTRAAT PAULUSSTR AAT

EI

BO S LAA N

LIPP E

NSL AAN

ALBERTLA AN

UIN

EN

AD WALS TROP

LEN

ELL ES

WI

EK

SDI J

K

Graa

f Jan

sdij ka

GRA AF

der

ST R

AA T

VA UX

G RA AF J AN

KA LF

EN

SI AL AA N

MO

EN

DUIVELSP

RAAT

RT

EG

RAAT

KA LFD

JAGERSPAD

HO

UTLAAN

LA AN EN IV DU

IEW

DR

Isabellavaart

I EN

NI E

NIEU

AN LIPPENSLA

AAN LEOPOLDL LIPPEN

AN

KONINGSLAAN

LIPPENSLA AN SLAAN

PAUL PARMEN TIERLN

LEOPOLDL AAN

ZONNELAAN

LL AA N

KA PE

PARK

PAUL PARMEN TIERLA

ROZENLAAN

LENTELAAN

58

AD

RP

ME

ZO

JK

TE

KEUVELHOEKSTRAAT GRAAF JANSDIJK

AN MLA

Isabellavaart

KEUVEL HOEKST

AAN MEIDOORNL

ENS TRA AT

MAGERE SCH ORRE

BRE

DI

D SPA

LAA N

N LAA

ME

ZEVEKO

TU L P EN

X I-

OM

rt

BOSLAAN

T A A

DIE

LLO

KR

N

EIKENLAA

R

AA T

FORT ST.-POL

a va us ul

AT

OOSTHOEKPLEIN

Pa

PARKSTRA

DIJK GRAS

T SS A

RS TR

AZE WE H

R

LD E

ZOUTELAAN

G

IJZERSTRA AT

N AA EL

ZE A

PO

ZE

NIEU

APO

AB

D OR

ZOUTELAAN

EG

KR

KNOKKE-HEIST

SK E

NAT N LAA

FUCH

REE SIAD

F

Isab

ella

vaa rt

Isabel

DR

G KRA

E LELI

EL LE S

IJK

K

UIS

AP

ED

NO

W

SME D

T

TK

DEENSPAD

UT

HO E

ES

ZO

M EL RAAT

CHST

PU

AS

MP

W

ZEEUWSPAD

Parking in / Parken in

N A LA

G EN KRA

DE

HO F

DEVIS JAN

EI KL

rt

SLAAN

NEN

BIN

TEPLEIN DE KLER CKSTRA AT

AN LA

a va lla

LAMMEKEN

R ST A

ID

H

DE JUDE ST

EN

be

aart ellav

WAALSPAD

CAD

TI NA

a Is

Isab

D IERSPA

WELSEWEG

ZOUTE