Download - Gujarat Information

Aug 16, 2018 - For the posts in office at Daman :The Commanding Officer, Coast Guard Air Station, Nani Daman – 396 210. 4. The envelope containing the ...
9MB Sizes 2 Downloads 130 Views
R.N.I. No. 33297/78. Regd. No. G/GNR/47/31-12-2020. Licensed to post without pre-payment Licence No. CPMG/GJ/99/2020  to Post at MBC-Sector-16, PO Gandhinagar on Every Tuesday/Wednesday

økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «rMkØ Úkíkwt hkusøkkh÷ûke MkkÃíkkrnf

To,

ð»ko - 40íkk. 15{e ykìøkMx, 2018ytf Lkt. 27

íktºke : yþkuf fk÷heÞk MktÃkkËf : yh®ðË ykh. Ãkxu÷, Ãkw÷f rºkðuËe • fkÞoðknf MktÃkkËf : ykh. ykh. íkwhe • Mkn MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo, «rðý MkkuLkkheÞk

'økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf + 30/- Au. ÷ðks{ {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt ÷ðks{ (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqtf fhe LkÚke.

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.net www.facebook.com/gujaratinformation.official Phone No. : 079-232-53440 ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.net WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.

hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk

µÝä„Ýí¿ÝÝ ÖÝÊüÝÊâ üÝíÎÝí|íÇÝÝ^µÝâ ÝÒÝ¿Ý üí¿ÖÝÎÝ üÊÝÑݲÝâ ×ÝíÑÝÝ¿ÝÝ Ý ‰«ÉÝ^ ›í. Êü ÁÝÊâ“ÝÝ¿Ýæ^ ÁÝÞʱÝÝÇÝ |×íÊ µÝÈÝæ^

ÝÝÑÝÝÏÝ„Ýí„í ÁÝü ÖÝæÞÑݾÝÝ¿Ýâ ݕݱÝâ üÊâ „ÇݶÝÑÝݶ Ý

¶ÝÑÝݶ ÒÝ×íÊÇÝÝ^ ÝÎÎÝÝ ÖÝÞײݿÝÝ ¶ÅÝݱÝÝí שÝÑÝÑÝÝ¿Ýâ ÑÈÝÝÁÝü ÅÝ¿ÝÝÑÝÑÝÝÇÝÝ^ ›í. „Ý ¦æ^ÅÝíÒÝÇÝÝ^ ¿ÝÊÝí[Ý „¿Ýí ÖÝ¿ÝÝ ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^^ ÎÝÝ ÎÝÝÊâ-•ÝÎÎÝÝ¿ÝÝ „Ýí„í „Ýœí ÇÈÝæÞ¿Ý. Ý¿Ý¿Ý⠶ݱÝÝÁÝâ« ÇݾÈÝÖµÝ üšÝíÊâÇÝÝ^ „¿Ýí ¶í”ÝÝÑÝÝí üÈÝÝù ÁÝÞʱÝÝÇÝí ÇÈÝæÞ¿Ý. ÇÝÝ•Ýù ÁÝÊ ©øÝÞÂü ÇÝ µÝ‡ •ÝÈÝÝí ײÝÝí. ÝÑÝüÝÊÝí„í ×ݵÝÇÝÝ^ Î݇¿Ýí ÊÝí¡ÊÝí©â ÑÝñüÞÎÁÝü ÖÝ•ÝÑÝ[ â ÇÝݕݱÝâ ÖÝݵÝí •Ý÷²ÝÝ ÁÝ±Ý ÑÈÝ~²Ý üÊâ ÝÝí©Ý ¾Ý^¾ÝÝÑÝÝÏÝ„Ýí¿Ýí [•Ý²Ý œ ¿Ý×ã ²ÝíÇÝ¿Ýí ›è© „¿Ýí „ÇÝÝÊÝ ¿ÝÝ¿ÝÝ •ÝÊâÅÝ ÏÝ„Ýí ÁÝÊ œæÎÝÇÝ |í „ÇÝÝÊâ ÇÝݕݱÝâ ÑÝÝÇÝÝ^ ¿Ý×ã „ÝÑÝí ²ÝÝí „Ý^¶ÝíÎÝ¿Ý ‰•Ý÷ Ýæ^. ¢ÈÝÝÊí ÅÝâ¡ ÈÝæÞ¿Ý.¿Ýâ „íÖ©í©-©â. ©âÇÝí ¿ÝÊÝí[Ý ÊÝí[ ©ÎÝÝ^ü Ê×í±ÝÝ^ü „¿Ýí ÈÝÎÝ •ÝíÊüÝÈݶí ÝÝí ²ÝÝí[â ÁÝÝ[ÉÝ ×²ÝÝ Ê±Ýí ¿ÝÊÝí[Ý, ÇÝíÇüÝí, „¿Ýí üæÅÝíÊ¿Ý•ÝÊ „íÖÝ.©â. ÁÝÝÞ©ÈÝÝ ÇÝÝ•Ýù ©øÝÞÂü ÇÝÝ©í Ý¿ÈÝÝí ײÝÝí.

¶ÑÝÝÖÝâ Þ¶¿Ýí ÁÝíüíœ |×íÊ ÊÝí ƒ üÝî•Ý÷íÖÝ

Ý „ÇݶÝÑÝݶ Ý

â „Ýí•ÝÖ©í ÞÑÝÓÑÝ ÝÖÝâ Þ¶ÑÝÖÝí ÖÝÇÝ•Ý÷ ÝÖÝâ ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿ÝÝ ÇÝÝ©í ”ÝÝÖÝ ÁÝíüíœ üÊÑÝÝ ²ÝíÇÝ œ „Ý |×íÊ Ê| „ÝÁÝâ ÝÖÝâ ÖÝÇÝÝœ¿ÝÝ ÇÝÝ©í ÊÝ¢ÈÝü“ÝÝ„í ÖÝÊüÝÊâ üÝÈÝù’ÇÝÝí¿Ýæ^ œ¿Ý üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí ÇÝݕݱÝâ •ÝæœÊÝ²Ý üÊâ ›í.

ÝšÝÝÊ ÞÑÝÊÝí¾Ýâ ÝÝ¿ÝÝ ÖÝÆÈÝ¿ÝÝ ÝÇÝí «•ÝÝ… ÝÝÊÝ ÁÝü[ÝÈÝÝ „ÇݶÝÑÝݶ Ý

×â ’Ý…ÇÝ ÆÝ÷Õ©ÝšÝÝÊ ÇÝÝíÊšÝÝ¿Ýâ „ÝíÞÂÖÝ ÈÝÇÝæ¿ÝÝÒÝ^üÊ šÝ^¼ÊÝÇÝ ¿ÝÝÇÝ¿ÝÝ ÒÝ”ÝÖÝí ²Ý “ÝÞ´ÝÈÝ ÁÝÝÖÝí ÍÞÁÝÈÝÝ ÎÝ… „íü ÁÝâ ײÝâ. ²ÝíÇÝÝ^ ²Ýí¿Ýí ÖÝ¿Ýæ üÝ[ù ÅÝ¿ÝÝÑÝâ ײÝæ „¿Ýí Ö©âüÊÝí œ±ÝÝÑÈÝæ ײÝæ üí, „Ý |í… ÁÝÝíÎÝâÖÝ ÊÝíüÒÝí ¿Ýí ¶^[ ÁÝ±Ý „ÝÁÝÒÝí ÎÝ ©í“Ý ÁÝÊ ÁÝ±Ý „Ý ÝÒÝí. ²ÝÇÝí ÁÝ±Ý ÖÝÆÈÝÝí „¿Ýí üÇÝâÒÝ¿Ý ²ÝíÑÝâ |×íÊÝ²Ý üÊâ „Ý „^•Ýí ÑÝ©ÑÝÝ Ö©íÒÝ¿ÝÇÝÝ^ ÂÞÊÈÝݶ ÁÝÝíÎÝâÖÝí ÈÝÇÝæ¿ÝÝÒÝ^üÊ ¾ÝÊÁÝü[ üÊÑÝÝÇÝÝ^ ײÝâ. „Ý ÒÝ”ÝÖÝí ÎÝÝíüÝí ÁÝÝÖÝí «•ÝÝ… ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ×â ›í. ²Ýí¿Ýâ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í. ¿ÝÝ ¿ÝÝÇÝ¿ÝÝí ÁÝ±Ý •Ý üÈÝÝï ›í.

2

13,386 ÞÑݻݵÝä„Ýí ¿ÝÝî¾ÝÝÈÝÝ ›í. œíÇÝÝ^ 11,000 œí©ÎÝÝ^ ¿ÝÑÝÝ ÞÑݻݵÝä ›í. ¢ÈÝÝÊí ÅÝÝüâ¿ÝÝ šÝÝíµÝÝ Ê݉¿[ÇÝÝ^ ÆÝÝ•Ý ÎÝíÑÝÝ ÖÝ^ÇÝÞ²Ý „ÝÁÝâ ×ÝíÈÝ ²ÝíÑÝÝ

›í. ×ÑÝí ÖÝÊüÝÊâ üÝíÎÝí|íÇÝÝ^ „í[ÞÇÝÒÝ¿Ý ÎÝíÑÝæ^ ×ÝíÈÝ ²ÝíÑÝÝ ÞÑݻݵÝä„Ýí ÇÝÝ©í ²ÝÝ.910-11¿ÝÝ ÊÝíœ „í[ÞÇÝÒÝ¿Ý üÞÇÝ©â ”ÝݲÝí ÍÅÝÍ ÁÝ÷ÑÝíÒÝ¿ÝÝí üÝÈÝù’ÇÝ ÈÝÝí|ÒÝí.

üÝí±Ýâ¿ÝÝ ÆÝÝ•Ýí •Ý^ÆÝâÊ …|„Ýí ÁÝ×ÝíšÝÝ[â ײÝâ. œíµÝâ ²Ýí„Ýí ÎÝÝí×âÎÝæ×Ý±Ý µÝ… •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ. ˜Ý©¿ÝÝ¿ÝÝ üÝʱÝí

íkk. 15{e ykìøkMx, 2018, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

3

íkk. 15{e ykìøkMx, 2018, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ±˘Œ ¥LÕVÀˇÌ›· ’˘·ÌÁÌ ±ıLÕ ’˛‹˘Âfi ±˘ÏŒÁ ±˘Œ ‘Ì ¿oÀˇ˘·fl …fifl· ±˘Œ ’ıÀLÀÁ, ÏÕ{Î¥LÁ ±ıLÕ ÀˇıÕ ‹Î¿ÛÁ ’ıÀLÀÁ ±fiı ÏÕ{Î¥LÁ ±ı¿{ÎÏ‹fiflfiÌ 220 …B›Î±˘ ‹ÎÀı ÁÌ‘Ì ¤fl÷Ì ¿ıLƒ Áfl¿ÎflfiÎ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ±˘Œ ¥LÕVÀˇÌ›· ’˘·ÌÁÌ ±ıLÕ ’˛‹˘Âfi ËV÷¿fiÎ ±˘ÏŒÁ ±˘Œ ‘Ì ¿oÀˇ˘·fl …fifl· ±˘Œ ’ıÀLÀÁ, ÏÕ{Î¥LÁ ±ıLÕ ÀˇıÕ ‹Î¿ÛÁ ¶ÎflÎ ’ıÀLÀÁ ±fiı ÏÕ{Î¥LÁ ±ı¿{ÎÏ‹fiflfiÌ 220 …B›Î±˘ ¤fl‰Î ‹