guidebook

Sep 23, 2016 - perspectives on art to develop new works exploring the ... Reality app on an iPad or iPhone. ... images to be read with. Augmented Reality app.
4MB Sizes 17 Downloads 1057 Views
1

Artists Dareen ABBAS

James T. HONG

River LIN

Shake

Lawrence ABU HAMDAN

Chia-Wei HSU

LIN Yi-Wei

Nida SINNOKROT

Saâdane AFIF

Li-Hui HUANG

Chih-Hung LIU

Penny SIOPIS

John AKOMFRAH

HUANG Mingchuan

Vincent MEESSEN

SU Yu Hsien

Francis ALŸS

Po-Chih HUANG

Christine MEISNER

Nasrin TABATABAI & Babak AFRASSIABI

anarchive

Yi-Chen HUNG

Santu MOFOKENG

TING Chaong-Wen & Yannick DAUBY

Sven AUGUSTIJNEN & Hannah RYGGEN

IM Heung-soon

Jean-Luc MOULÈNE

TRẦN Lương

siren eun young jung

Reinhard MUCHA

TRƯƠNG Công Tùng

Bahman KIAROSTAMI

Pages Magazine

Po-Hao TSENG & Lecture of Ghost

KAO Jun-Honn

PARK Chan-Kyong

Hong-Kai WANG

KUO Yu-Ping

PEN Sereypagna & The Vann Molyvann Project

WANG Mo-Lin & Blacklist Studio & AU Sow-Yee

CHANG Teng-Yuan CHEN Chieh-jen Eric CHEN & Rain WU Fei-hao CHEN I-Hsuen CHEN

Latifa LAÂBISSI & I-Fang LIN & Christophe WAVELET

PEN Varlen

Christophe WAVELET

CHIANG Kai-chun

I-Chern LAI

Jo RACTLIFFE

Witkacy

Tiffany CHUNG

Yi-Chih LAI

Ella RAIDEL

WU Chi-Yu & SHEN Sum-Sum & Musquiqui Chihying

Tacita DEAN

LÊ Thị Kim Bạch

Yvonne RAINER

Manon de BOER

Xavier LE ROY

Shubigi RAO

Ângela FERREIRA

Hsu-Pin LEE

Ad REINHARDT

Peter FRIEDL

James Ming-Hsueh LEE

Walid SADEK

Valeska GERT

Pierre LEGUILLON

Anri SALA

Kyungah HAM

Minouk LIM

Alexander SCHELLOW

Paola YACOUB YEH Wei-Li & YEH Shih-Chiang

2

3

11

1F 01

張騰遠 CHANG Teng-Yuan

(作品分置展區內各處

Artwork dispersed in the exhibition)

03 20

張公松 TRƯƠNG Công Tùng

21

王虹凱 Hong-Kai WANG

*

佚名 anonymous

02

陳界仁 CHEN Chieh-jen

03

陳宣誠 & 吳雅筑 Eric CHEN & Rain WU

04

江凱群 CHIANG Kai-chun

05

曼儂.德波爾 Manon de BOER

06

安潔拉.費瑞拉 Ângela FERREIRA

勞倫斯.阿布.漢丹 Lawrence ABU HAMDAN

07

彼得.弗利德爾 Peter FRIEDL

約翰.亞康法 John AKOMFRAH

08

許家維 Chia-Wei HSU

陳界仁 CHEN Chieh-jen

09

黃立慧 Li-Hui HUANG

娃雷斯卡.基爾特 Valeska GERT

10

賴怡辰 I-Chern LAI

黃明川 HUANG Mingchuan

11

皮耶.勒吉永 Pierre LEGUILLON

12

文森特.梅森 Vincent MEESSEN

巴曼.齊亞羅斯塔米 Bahman KIAROSTAMI

13

桑圖.莫弗肯 Santu MOFOKENG

日德艾蘭 Ella RAIDEL

14

尚路克.慕連 Jean-Luc MOULÈNE

伊凡.瑞娜 Yvonne RAINER

15

萊茵哈德.慕夏 Reinhard MUCHA

蘇利.羅爾尼克 Suely ROLNIK

16

塞瑞培格納.潘 & 旺莫利萬計畫 PEN Sereypagna & The Vann Molyvann Project

安利.薩拉 Anri SALA

17

艾德.萊茵哈特 Ad REINHARDT

18

尼達.辛諾克羅特 Nida SINNOKROT

地下樓 Basement, Gallery F, 2016.10.8–27

19

丁昶文& 澎葉生 TING Chaong-Wen & Yannick DAUBY

12

13

05

佩妮.西奧皮斯 Penny SIOPIS

吳其育 & 沈森森 & 致穎 WU Chi-Yu & SHEN Sum-Sum & Musquiqui Chihying

每日13:00播放,長度約5分鐘,地下樓中庭 Courtyard o