guidebook

Sep 23, 2016 - Notebook London, UK, November 2007. 2. ...... purchase using a QR code ordering system ...... 205 × 194 cm, Collection of Leeum, Samsung.
4MB Sizes 9 Downloads 1284 Views
1

Artists Dareen ABBAS

James T. HONG

River LIN

Shake

Lawrence ABU HAMDAN

Chia-Wei HSU

LIN Yi-Wei

Nida SINNOKROT

Saâdane AFIF

Li-Hui HUANG

Chih-Hung LIU

Penny SIOPIS

John AKOMFRAH

HUANG Mingchuan

Vincent MEESSEN

SU Yu Hsien

Francis ALŸS

Po-Chih HUANG

Christine MEISNER

Nasrin TABATABAI & Babak AFRASSIABI

anarchive

Yi-Chen HUNG

Santu MOFOKENG

TING Chaong-Wen & Yannick DAUBY

Sven AUGUSTIJNEN & Hannah RYGGEN

IM Heung-soon

Jean-Luc MOULÈNE

TRẦN Lương

siren eun young jung

Reinhard MUCHA

TRƯƠNG Công Tùng

Bahman KIAROSTAMI

Pages Magazine

Po-Hao TSENG & Lecture of Ghost

KAO Jun-Honn

PARK Chan-Kyong

Hong-Kai WANG

KUO Yu-Ping

PEN Sereypagna & The Vann Molyvann Project

WANG Mo-Lin & Blacklist Studio & AU Sow-Yee

CHANG Teng-Yuan CHEN Chieh-jen Eric CHEN & Rain WU Fei-hao CHEN I-Hsuen CHEN

Latifa LAÂBISSI & I-Fang LIN & Christophe WAVELET

PEN Varlen

Christophe WAVELET

CHIANG Kai-chun

I-Chern LAI

Jo RACTLIFFE

Witkacy

Tiffany CHUNG

Yi-Chih LAI

Ella RAIDEL

WU Chi-Yu & SHEN Sum-Sum & Musquiqui Chihying

Tacita DEAN

LÊ Thị Kim Bạch

Yvonne RAINER

Manon de BOER

Xavier LE ROY

Shubigi RAO

Ângela FERREIRA

Hsu-Pin LEE

Ad REINHARDT

Peter FRIEDL

James Ming-Hsueh LEE

Walid SADEK

Valeska GERT

Pierre LEGUILLON

Anri SALA

Kyungah HAM

Minouk LIM

Alexander SCHELLOW

Paola YACOUB YEH Wei-Li & YEH Shih-Chiang

2

3

11

1F 01

張騰遠 CHANG Teng-Yuan

(作品分置展區內各處

Artwork dispersed in the exhibition)

03 20

張公松 TRƯƠNG Công Tùng

21

王虹凱 Hong-Kai WANG

*

佚名 anonymous

02

陳界仁 CHEN Chieh-jen

03

陳宣誠 & 吳雅筑 Eric CHEN & Rain WU

04

江凱群 CHIANG Kai-chun

05

曼儂.德波爾 Manon de BOER

06

安潔拉.費瑞拉 Ângela FERREIRA

勞倫斯.阿布.漢丹 Lawrence ABU HAMDAN

07

彼得.弗利德爾 Peter FRIEDL

約翰.亞康法 John AKOMFRAH

08

許家維 Chia-Wei HSU

陳界仁 CHEN Chieh-jen

09

黃立慧 Li-Hui HUANG

娃雷斯卡.基爾特 Valeska GERT

10

賴怡辰 I-Chern LAI

黃明川 HUANG Mingchuan

11

皮耶.勒吉永 Pierre LEGUILLON

12

文森特.梅森 Vincent MEESSEN

巴曼.齊亞羅斯塔米 Bahman KIAROSTAMI

13

桑圖.莫弗肯 Santu MOFOKENG

日德艾蘭 Ella RAIDEL

14

尚路克.慕連 Jean-Luc MOULÈNE

伊凡.瑞娜 Yvonne RAINER

15

萊茵哈德.慕夏 Reinhard MUCHA

蘇利.羅爾尼克 Suely ROLNIK

16

塞瑞培格納.潘 & 旺莫利萬計畫 PEN Sereypagna & The Vann Molyvann Project

安利.薩拉 Anri SALA

17

艾德.萊茵哈特 Ad REINHARDT

18

尼達.辛諾克羅特 Nida SINNOKROT

地下樓 Basement, Gallery F, 2016.10.8–27

19

丁昶文& 澎葉生 TING Chaong-Wen & Yannick DAUBY

12

13

05

佩妮.西奧皮斯 Penny SIOPIS

吳其育 & 沈森森 & 致穎 WU Chi-Yu & SHEN Sum-Sum & Musquiqui Chihying

每日13:00播放,長度約5分鐘,地下樓中庭 Courtyard o