Meedoen. Een onderzoek naar participatie, welbevinden en ... - Coa

De kinderen van George doen het goed op school. Ze spreken nagenoeg vloeiend .... Het COA bewaakt dat bij 100% van de aankomsten in de gemeenten het BSN binnen. 24 uur beschikbaar is. ...... Social Support on Stress and. Depression in Individuals with Depression, Archives of Psychiatric Nursing, 19, 2005. ——— ...
4MB Sizes 0 Downloads 182 Views
Meedoen Een onderzoek naar participatie, welbevinden en begeleiding van hervestigde vluchtelingen

Auteurs

Drs. Nicolien Rengers – projectleider Peter Geerlings, MA – stafmedewerker Drs. Ruthy Cortooms – communicatieadviseur

Met medewerking van Anabel Botman

Anne Oosterbaan Femke van der Werf

Contactgegevens

Centraal Orgaan opvang asielzoekers Postbus 3002 2280 ME Rijswijk T (088) 715 7000 www.coa.nl

Fotografie Cover, p.42, p.71 foto rechtsonder: Karijn Kakebeeke, De Vluchtelingenjackpot 2011, ISBN 9789460830389 Overige foto’s: COA-medewerkers

Design

Ontwerpwerk, Den Haag

Datum

Juni 2015 B

Meedoen

Een onderzoek naar participatie, welbevinden en begeleiding van hervestigde vluchtelingen

Inhoud Voorwoord

4

Mijn naam is George

7

Management­samenvatting

8

1

Inleiding

15

1.1

Het ketenbrede hervestigingproces

15

1.2

Het onderzoek

20

2 Hervestigde vluchtelingen in beeld

25

2.1

26

Herkomst- en toevluchtslanden

2.2 Aankomstjaren

28

2.3

28

Situatie in Nederland

3 Maatschappelijke participatie

31

3.1

32

Economische participatie

3.2 Schoolgang kinderen

38

3.3

38

Sociaal culturele participatie

4 Welbevinden

43

4.1

43

Lichamelijke gezondheid

4.2 Geluks- en thuisgevoel

44

4.3 Ervaren discriminatie

45

4.4 Stress

46

4.5 Houding tegenover Nederland

46

4.6 Rapportcijfer over Nederland

49

4.7 Conclusie

50

5

Begeleiding

53

5.1

Begeleiding in het toevluchtland

53

5.2 Begeleiding in Nederland

56

5.3

61

Begeleidende instanties aan het woord

5.4 Begeleiding uit sociaal netwerk

64

5.5

64

Conclusies begeleiding

Geraadpleegde bronnen

68

Literatuur

68

Websites

69

Bijlagen

72

A Studentenlijst

72

B Steekproef landen van herkomst

73

C Participatieplicht en –ontheffing

74

D Vrijwilligerswerk

74

E Stellingen over de relatie met Nederland

75

F Toelichting rapportcijfer leven in Nederland

76

G Geïnterviewde begeleidende instanties

77

H Afkortingenoverzicht

79

Voorwoord Maatschappelijke participatie Voor u ligt het rapport ‘Meedoen. Een onderzoek naar participatie, welbevinden en

begeleiding van hervestigde vluchtelingen’. Met dit rapport levert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers een bijdrage aan de kennis en inzichten over hervestigde vluchtelingen in Nederland.

Binnen het hervestigingsproces hebben naast het COA meerdere organisaties een

belangrijke rol. De samenwerking met onze ketenpartners is de sleutel voor succes.

Wij kijken naar mogelijkheden voor verbetering, waar het onze verantwoordelijkheden en bijdragen aan succesvolle samenwerking betreft. Het COA vervult al jaren een

centrale rol in het hervestigen van vluchtelingen naar Nederland. Hierbij gaan wij uit van de kracht e