OFFICIAL GAZETTE

-IDE Takashi ..... paragraph' jby the date fixed, the said share certificates .... annexed sheet is hereby requested to notify his claim on the said -share certificates.
10MB Sizes 40 Downloads 312 Views
ENGLISH

OFFICIAL

GOVERNMENT PRINTING

GAZETTE

BiEEAU "

EDITION

EXTRA

pr-t-^-i-/i

H-t-a mzMwmwn>

MONDAY, JUNE

7, 194/T

NOTICE Public

^

%

Notice of Screening Result (May 16-May 31, 1947)

No 8 ;

June7* 1947 Chief Secretary of the Cabinet NISHIO Suehiro 1. This table shows the screening result of the Central Public Service Screening Committee, in accordance with the provisions of the Imperial Ordinances No. 1 to No". 3 inclusive of 1947, and the Cabinet and Home Ministry Ordinauce No. 1 of the same year. 2. This table is to be most widely made public. The office of a-city, ward, town or village, shall placard,, upon receipt of this official report, the said table. This table shall be at least bulletined for a month, and it shall, upon receipt of the next official report, be replaced by a new one. The old report which is replaced, shall net be destroyed, but be bound ahd preserved at the office of the city, ward, town or village, in order that it may serve for the public perusal. 3. The questionnaire of the person who is published on this table and who has passed the screening* may be offered for the public perusal, at the office of the Central Public Service Screening Committee, of Metropolis, Region, Prefecture or City concerned. v Any one may, at his request, unrestrictedly peruse the Questionnaire as prescribed in the preceding paragraph. 4. Result: Central Public Service Screening Committee (No. 1, 2-chome, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo Metropolis.) Number of Screened Persons : 1,431 Number of Defermined Non-Applicablea : 1,352 Public Services and Name of Persons Passed Screening Principal Cffice Holders relative to Political Parties. Nihon Kyosan to (Japan Communists Party) BOKU Ontetau ' IWAMOTO Iwao KIN Tenkal KIN Toyo JCURAHARA Korendo ' MATSUMOTO -Soichiro OKADA Bunkichi ' TAKENAKA- Tauneaaburo YAMABE Kentaxo Nihon Jxyuto (Japan Liberty- Party) 7 IIKUNI Soeataro Principal Office 'Holders of Central Government Officers .Persons relative to ttie Secretariat of the House of Representative^ mSUlZ§.WA Tetsuahirq OIKE Makoto SUZUKI Takao YAMAZAKI TakaaM Persons relative to the Cabinet FUKUNAGA Yoichiro GUNJX Kiichi HARATA Jiro HIRATA KeiicMro HGRH Keiji IGARASHX Torao IMAE&A Taoneo^ ' IRIE Toahio s ISHIGURO Shiro XTO Goro * KIMURA Gtajiro KITAMURA Tok tuaro KISHI Kuraxnatau KUDO Shosbiro KUMADA Yosbiro KUSAKABE Shigeru MACHIDA Tamotsu HAEDA Katsumi MORI Kazuki MORITA Shunauke MIURA Yoabio MURATA Yachibo NAKAHIRA Sakan NAKATA Masami NAKAYE Ittetsu NAKAJIMA Tokio OGASA Masaki OHASHI Takeo OKABE Kunio SEKO Yaauji SHIRATA TakayoshI SHIMAMOTO Toru SHIMOJIMA Hisomu SHIOHARA Tamoteu

Persons

relative

Persons relative

Persons

relative

Persons

1

relative

-

SUZUKI Shintaro YAMAMOTO Takayuki ZAITSU Yoshlbumi to the Foreign Ministry ASAKAI Koichiro H1ROSE Sadao ISONO Yuzo KIMURA Shiuoshichi MATSUDAIRA Koto " ODA Takio SHIMAZU Hisanaga TERAZAKI Hideitori TSUTSUI Kiyoahi YOSANO 'Shfeeruto the Home Ministry AKI Koichi HIRAO Masaru KATO Tomohira MUTO Katsuhiko SAITO Noboru TAKADA Akita ' UWAI Kenkichi to the Finance Ministry AICHI Kiichi FUNAYAMA Shokichi IJICHI Tatsuo ITO Hachiro KISHIMA Hideo KONO Kazuyuki MATSUZAKI Kenkichi NIQ Masayoshi OKUMURA Shigemasa SUGIYAMA Shosaku TANAKA Daizo WATANABE Takeshi YOKOYAMA Eyuichi ' YUCHI Kinjiro to the Justice Ministry ABE Hakaru ANDA Hiroyuki AOKI Taugurane FUJIHARA Suesaku FUKUI Morita GOKIJO Kakiwa HASEGAWA KiyosM ICH1KAWA Suekuma IE Tomomutsu IKE:DA Kakuji INADA Kaoru ISHIGAMI MusasM 1CAJITA Minoru KAWABE Giichi KOBAYASHI Meiden KOBAYASHI Shuichiro KINOSHITA Yoshihyoe " KOYAMA Keisaku KUNIMUNE Sakae KUROKAWA Hideo MANZAI Kikoro MATSUI Zentaro MATSUOKA SaicM

TAKAMATSU Munenoba YAMASHITA Okiie

TSUDA H-'rotaka YAMAZAKI Xansho

H