Vol. 5 no. 1 - Helda

Jun 1, 2016 - lyhyesti tässä sovituksessa tekemiäni sovitusratkaisuja erillään itse sovitusprosessin vaihtoehtoisten mahdollisuuksien kuvauksesta.
7MB Sizes 10 Downloads 127 Views
Vol. 5 no. 1

Kesäkuu 2016

TRIO vol. 5 no. 1 Kesäkuu 2016 Toimituskunta: professori Lauri Suurpää, päätoimittaja (SibA/Säte), MuT Ulla Pohjannoro, toimitussihteeri (SibA/DocMus), MuT Markus Kuikka (DocMus), MuT Laura Wahlfors Toimitusneuvosto: FT professori Erkki Huovinen (JYU), FT dosentti Timo Kaitaro (HY), professori Anne Kauppala (SibA/DocMus), FT Inkeri Ruokonen (HY), professori Hannu Salmi (TY), professori Veijo Murtomäki (SibA/Säte), MuT dosentti Timo Virtanen (KK/JSW) MuT Olli Väisälä (SibA/Säte), FT dosentti Susanna Välimäki (TY) Taitto: Tiina Laino Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2016 Toimituksen osoite: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu PL 30, 00097 Taideyliopisto ISSN 2242-6418 (painettu) ISSN 2242-6426 (verkkojulkaisu)

Sisällys Lukijalle..................................................................................................................... 4 Artikkelit Chiara Bertoglio

Four hands and four paws: Sibelius, Busoni and Lesko the dog.................................... 6 Assi Karttunen

The music-related gestures of la danse grotesque in Rameau’s Les Sauvages................... 34 Lektiot Ilpo Laspas

Bachia uruilla ja cembalolla – lähestymistapoja soittamiseen ja sovittamiseen..............51 Markus Malmgren

Urut tasa-arvoisen musiikkiyhteisön työnjohtajana.....................................................57 Kari Vaattovaara

Apollon asialla...........................................................................................................67 katsaus Matti Huttunen

Musiikin ja musiikinteorian kytköksistä luonnontieteisiin: oppihistoriallisia näkökohtia..................................................................................... 72 raportti Elina Mustonen

Shakespearen naiset Lontoossa..................................................................................88 Abstracts in English.................................................................................. 92

3

Trio_1_2016_5.indd 3

29.5.2016 18.22

Lukijalle Tämä Trio-lehti jakautuu aikaisempien numeroiden tavoin kolmeen osioon: artik­ kelit, lectio praecursoriat sekä puheenvuorot, katsaukset ja raportit. Osioista jokaisella on oma tehtävänsä. Artikkelit-osio koostuu vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista. Näiden kirjoitusten kautta Trio liittyy osaksi laajaa musiikintutkimuksellisten julkaisujen verkostoa, jossa julkaistujen tutkimusartikkelien laatu varmistetaan vertaisarvioin­nin avulla. Lektiot-osio on DocMus-tohtorikoulun näyteikkuna, joka esittelee valmistuneita tohtoritutkintoja tuoreiden tohtoreiden omin sanoin. Osioista kolmas – puheenvuorot, katsaukset, raportit – on kahta muuta epämuodollisempi. Se tarjoaa forumin erilaisille puheenvuoroille, jotka liittyvät musiikin tutkimukseen vaikka eivät ole välttämättä suoranaista musiikintutkimusta. Tämän numeron kaksi artikkelia kietoutuvat musiikinhistorian ympärille. Chiara Bertoglion kirjoitus Four hands and four paws: Sibelius, Busoni and Lesko the dog käsittelee Jean Sibeliuksen ja Ferruccio Busonin Helsingissä alkanutta ystävyyttä. Bertoglio valottaa ennen muuta säveltäjien välistä suhdetta ja heidän suhtautumistaan toistensa musiikkiin. Kirjoitus myös käsittelee sitä, miten Busoni esitti Sibeliuksen musiikkia ja puhui sen puolesta. Assi Karttusen kirjoitus The music-related gestures of la danse grotesque in Rameau’s Les Sauvages tulkitsee Jean-Philippe Rameaun teoksen Les Sauvages kahdessa kontekstissa: toisaalta 1700-luvun tanssi ja sen eleet ja liikkeet sekä toisaalta 1700-luvun kolonialismin mukanaan tuoma ulko­ eurooppalaisten kulttuurien eksotiikka. Karttunen myös suhteuttaa molemmat kontekstit Rameaun teoksen esittämiseen liittyviin kysymyksiin. Kaikki kolme nyt julkaistavaa taiteellisen tohtorintutkinnon lektiota liittyvät vanhan musiikin esittämiseen. Urkuri ja cembalisti Ilpo Laspas soitti tohtorikonserteissaan Johann Sebastian Bachin urku- ja cembalomus